General terms and conditions

Algemene Voorwaarden

Qvita B.V.

 

Versie 01 oktober 2018

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud tevens het meervoud inhoudt en vice versa:

 1. Aanbiedingsvorm: Een aanbod voor een Aansluiting en/of Aanvullende Dienst met de daarbij behorende gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden.
 2. Aansluiting: de door Qvita aan Contractant aangeboden verbinding met het Qvita platform.
 3. Aanvullende Dienst: iedere dienst die Qvita levert in aanvulling op of in samenhang met een Comfort & Zorgdienst.
 4. Abonnement: elke Overeenkomst met Qvita voor (het gebruik van) een bepaalde Aansluiting, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 6. Consument: een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 7. Content: (digitale) informatie, zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden, geluidsopnames en informatie in elke andere vorm, zoals spelletjes, reclame en/of gelijksoortige diensten.
 8. Content Dienst: de Aanvullende Dienst van Qvita of een dienst van een derde die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook.
 9. Contractant: degene die een Overeenkomst heeft gesloten met Qvita.
 10. Data Dienst: een Comfort & Zorgdienst die gericht is op het versturen, ontvangen en leveren van dataverkeer.
 11. Dienst: iedere Comfort & Zorgdienst of Aanvullende Dienst die Qvita levert.
 12. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon, die gebruik maakt van het Qvita Platform en/of de Diensten.
 13. Locatiegegevens: alle Persoonsgegevens anders dan Verkeersgegevens die betrekking hebben op de locatie binnen het Qvita platform of op enig ander netwerk waar een Eindgebruiker zich vermoedelijk bevindt.
 14. Comfort & Zorgdienst: ieder gebruik van een Aansluiting en/of het Qvita Platform dat mogelijk is op grond van een Abonnement.
 15. Nummer: cijfers, letters of andere symbolen, al dan niet in combinatie, bestemd voor toegang tot of identificatie van Aansluitingen, Contractanten en Eindgebruikers, Diensten, Randapparatuur of andere netwerkelementen.
 16. OPTA: de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.
 17. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan Qvita (een of meer) Aansluitingen realiseert en/of Diensten verleent.
 18. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 19. Randapparatuur: het (mobiele) zend- en/of ontvangstapparaat dat (al dan niet in combinatie) met een SIM kaart, of een andere technische mogelijkheid, de verbinding met het Qvita platform tot stand brengt.
 20. SIM kaart: de chip die het mogelijk maakt, in combinatie met een Aansluiting en Randapparatuur, gebruik te maken van het Qvita Platform.
 21. SIM lock: Een technische beveiliging in een mobiel randapparaat, waardoor het slechts mogelijk is om het mobiel randapparaat in combinatie met een specifieke SIM kaart of mobiel netwerk te gebruiken.
 22. Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige kosten met betrekking tot de Diensten.
 23. Verkeersgegevens: alle Persoonsgegevens voortkomend uit het gebruik van een Aansluiting zoals: locatie, tijdstip en duur van een oproep en het Nummer van de opgeroepen aansluiting.
 24. Qvita: de besloten vennootschap Qvita B.V., Postbus 3398, 4800 DJ Breda KvK nr. 50.34.95.62 en BTW-nummer NL 82.26.89.364 B01
 25. Qvita Internetsite: de internetsite www.Qvita.nlwww.wuzzialert.com of een ander door Qvita aan te geven internetadres.
 26. Qvita Platform: het geheel van technische componenten dat door Qvita gebruikt wordt voor de levering van Diensten.
 27. Zaken: de door Qvita of een derde in verband met de Diensten geleverde roerende zaken, zoals Randapparatuur, inbouwsets voor vervoermiddelen, specifieke software pakketten en andere accessoires.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de aanbiedingen voor en de Overeenkomsten met betrekking tot Comfort & Zorgdiensten en Aanvullende Diensten van Qvita.
 2. De kopjes boven de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in de artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Partijen kunnen, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, aan een Aansluiting Diensten toevoegen of de Aansluiting of Diensten wijzigen of beëindigen. De nadere overeenkomst daartoe komt tot stand op een van de navolgende wijzen:
  1. doordat feitelijk gebruik wordt gemaakt van de desbetreffende Dienst;
  2. op overeenkomstige wijze als neergelegd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden;
  3. op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door Qvita aangegeven.

Op iedere aldus tot stand gekomen nadere overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Qvita en op iedere Overeenkomst alsmede op de levering en het gebruik van Diensten. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle algemene voorwaarden die bij de totstandkoming van een eerdere Overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
 2. Voor specifieke Aanbiedingsvormen kunnen aanvullende voorwaarden gelden, die door Qvita bekend worden gemaakt en van toepassing worden verklaard.
 3. Eventuele, in het kader van de Aansluiting relevante, door Qvita onderschreven gedragscodes zijn aangegeven op haar internetsite. Voor zover relevant zijn deze gedragscodes van toepassing op de overeenkomst voor een Dienst.
 4. Alle aanbiedingen van Qvita, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Op iedere Overeenkomst en ieder geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Indien Contractant (bijvoorbeeld buiten Nederland) tijdelijk of gedeeltelijk zijn Aansluiting gebruikt om elektronische communicatiediensten of content(diensten) af te nemen (door middel) van een derde of het netwerk van een andere aanbieder van (elektronische communicatie-) diensten, dan is Qvita voor die diensten en content niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
 7. Alleen Contractant kan zich tegenover Qvita beroepen op rechten uit de Overeenkomst, mits hij zich met naam en adres aan Qvita bekend heeft gemaakt.
 8. Qvita is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een andere rechtspersoon binnen de groep. Qvita blijft dan hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overgedragen verplichtingen uit die Overeenkomst.

 

Artikel 3 (elektronische) Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst inzake een Abonnement komt tot stand, nadat een aanvraag van of namens Contractant daartoe door Qvita wordt aanvaard. Van aanvaarding is uitsluitend sprake indien Qvita dit schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk de Aansluiting heeft gerealiseerd.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot Aanvullende Diensten komen tot stand op het moment dat Qvita een aanvraag voor of bestelling van de desbetreffende Aanvullende Dienst heeft ontvangen en Qvita deze aanvraag of bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Alle relevante informatie met betrekking tot Qvita en de af te nemen Diensten alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de Qvita Internetsite, alsmede in andere door Qvita uitgegeven Dienst omschrijvingen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Qvita is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor Contractant toegankelijk te houden.
 4. Iedere communicatie tussen Qvita en Contractant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Qvita opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Contractant.
 5. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleveringen/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de elektronische postbus van Contractant, komt dit voor risico van Contractant, ook indien de elektronische postbus bij een derde is gehuisvest.
 6. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen Qvita en Contractant, is Qvita niet aansprakelijk.
 7. Indien een Overeenkomst door middel van een techniek voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld de Qvita Internetsite of telefonisch) tot stand is gekomen en geen betrekking heeft op een Content Dienst en Contractant een Consument is, heeft Contractant het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Teneinde de Overeenkomst te ontbinden dient u hiervan binnen voornoemde termijn melding te maken bij Qvita, afdeling Klantenservice, via e-mail klantenservice@qvita.nl, per brief postbus 3398 4800 DJ Breda of de ontbinding binnen zeven werkdagen te melden middels een reactie via de Qvita Internetsite: www.qvita.nl.
 8. Het in voorgaand artikel bedoelde recht op ontbinding bestaat niet indien Contractant of één van zijn Eindgebruikers binnen de termijn van zeven werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de Aansluiting.
 9. Contractant staat er voor in dat hij in verband met de Overeenkomst alle door Qvita gevraagde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt en dat hij gebruik heeft gemaakt van een geldig en op hem betrekking hebbend legitimatiebewijs.
 10. Qvita mag een aanvraag te allen tijde afwijzen en kan dit onder meer doen, indien:
 • Qvita gerede twijfel heeft of informatie heeft over geringe kredietwaardigheid van of slecht betalingsgedrag jegens Qvita of derden. Qvita mag zich hierover laten informeren door derden, daaronder begrepen Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR);
 • aanvrager is opgenomen in een bestand als dat van stichting Preventel;
 • aanvrager handelingsonbekwaam is;
 • aanvrager niet aan de door Qvita gestelde eisen – waaronder identificatie en verstrekking van benodigde gegevens – voor het aangaan van een Overeenkomst voldoet. Qvita zal een afwijzing van een aanvraag op schriftelijk verzoek van aanvrager aan Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda, toelichten.

 

Artikel 4 Abonnementen

 1. Elk Abonnement wordt door Contractant aangegaan voor een bij het desbetreffende type Abonnement behorende minimumduur. De minimumduur bedraagt tenminste één maand. Na de initiële duur van het Abonnement wordt dit Abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd.
 2. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand.
 3. De opzegging van een Overeenkomst door Contractant kan alleen door middel van een (aangetekende) brief aan Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda of per e-mail klantenservice@qvita.nl.
 4. Partijen kunnen een Overeenkomst te allen tijde ontbinden met behoud van recht op schadevergoeding, indien de andere partij in de nakoming van één of meer van de overeengekomen verplichtingen tekort schiet en in verzuim verkeert.
 5. Iedere partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een verzoek tot schuldsanering aan de zijde van de andere partij, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Overeenkomst en daarbij onverwijld voldoende zekerheid wordt gesteld overeenkomstig artikel 12. Bij opzegging van een Overeenkomst op grond van dit artikel voorafgaande aan het verstrijken van de minimumduur zijn alle vaste kosten van de resterende periode van die minimumduur onverkort en direct verschuldigd door Contractant.

 

Artikel 5 In dienst stellen Aansluiting, kwaliteit en onderhoud

 1. De technische eigenschappen van een Comfort & Zorgdienst of van het Qvita Platform kunnen door Qvita worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen.
 2. In verband met de beëindiging, wijziging of intrekking van een Overeenkomst die benodigd is voor de exploitatie van het Qvita platform kan Qvita de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigen of wijzigen. Qvita zal de Contractant van de Dienst die wordt beëindigd hierover uiterlijk drie Maanden tevoren informeren, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is.
 3. Indien Qvita de dienstverlening op grond van het vorige lid beëindigt, eindigen bestaande overeenkomsten voor de desbetreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd. Qvita zal in dat geval aan de Contractant waar mogelijk een vervangende Dienst aanbieden.
 4. Naast het bepaalde in het derde lid is Qvita gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een Comfort & Zorgdienst te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie Maanden, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Het bepaalde in het vorige lid is daarbij van overeenkomstige toepassing.
 5. Qvita is eveneens gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een Aanvullende Dienst te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste een Maand, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen of de eisen van de tijd daartoe aanleiding geven.
 6. Na of bij de totstandkoming van een Overeenkomst zal Qvita in principe binnen 24 uur doch in ieder geval zo spoedig mogelijk zorgen voor het in dienst stellen van de Aansluiting of levering van de overeengekomen Dienst(en).
 7. Qvita streeft er naar Contractant een ongestoord gebruik van de Aansluiting te laten genieten binnen het gebied dat gedekt wordt door het Qvita Platform.
 8. Het is een natuurkundig gegeven dat bij elektronische communicatiediensten zoals de Comfort & Zorgdiensten de mogelijkheid om een verbinding op te bouwen of in stand te houden en de kwaliteit van de verbinding niet op iedere plaats en op elk moment gelijk of toereikend is. Qvita spant zich in om het Qvita Platform zodanig in te richten, dat de Diensten zo min mogelijk door beperkingen en storingen worden beïnvloed.
 9. Contractant en Eindgebruiker onderkennen dat Diensten negatief kunnen worden beïnvloed en (tijdelijk) niet beschikbaar kunnen zijn door fysieke factoren (zoals gebouwen, tunnels, bergen, enzovoorts), atmosferische omstandigheden, aanpassingen of onderhoud aan het platform van Qvita of een andere aanbieder van elektronische communicatiediensten, storingen in de inter-connectie of andere oorzaken. Qvita spant zich in binnen de grenzen van de redelijkheid deze omstandigheden tot het uiterste te beperken.
 10. Indien Contractant, mede in het licht van hetgeen is opgemerkt in artikel 5.8 en 5.9, op enig moment geen of geen ongestoord gebruik kan maken van de Aansluiting, leidt dit niet tot een recht op verlaging van de tarieven voor de Diensten of tot een recht op restitutie van betaalde vergoedingen.
 11. Qvita onderhoudt het Qvita Platform op een continue basis en streeft er naar om het Qvita Platform op een kwalitatief hoogstaand niveau te laten functioneren. Indien Contractant klachten of opmerkingen heeft over het functioneren van het Qvita Platform, kan Contractant deze doorgeven aan Qvita, afdeling Klantenservice via telefoonnummer: 088 – 800 77 88. Ontvangen klachten en opmerkingen zullen, waar redelijkerwijs mogelijk, worden ingepast in de reguliere onderhoudsactiviteiten.

 

Artikel 6 Gebruik

 1. De Contractant staat in voor al het gebruik dat van zijn Aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of kennis. Alle gerealiseerde Verkeerskosten en andere kosten voortvloeiende uit het gebruik van de Aansluiting zijn met inachtneming van artikel 9 voor zijn rekening.
 2. Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Randapparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. De gevolgen van het gebruik van apparaten die niet aan deze eisen voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en risico van de Contractant. Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Diensten. Qvita kan bepalen dat specifieke Randapparaten slechts kunnen worden gebruikt in combinatie met specifieke Aanbiedingsvormen.
 3. Het is niet toegestaan misbruik te maken van een Aansluiting en/of Diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten:
  1. die, in strijd met de bedoeling van de Dienst, de door Contractant of een derde aan Qvita verschuldigde bedragen beperken;
  2. waardoor storingen in Diensten, Mobiele Netwerken en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt;
  3. waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer;
  4. die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale nummerplannen.
 4. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Dienst of aangesloten Randapparaten, is de Contractant verplicht aan de door Qvita te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Qvita noodzakelijk is, kan Qvita de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke Dienst, zo nodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
 5. Indien bij een Aanbiedingsvorm is aangegeven dat daarop een Fair Use Policy van toepassing is geldt voor de betreffende Dienst geen vaste limiet aan de te gebruiken hoeveelheid telecommunicatieverkeer, maar geldt dat dit gebruik redelijk dient te zijn. Als ‘niet-redelijk’ wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt (steeds rekening houdend met de aard van de Aanbiedingsvorm):
  1. bij Aanbiedingsvormen gericht op het gebruik in combinatie met een mobiele telefoon: gebruik anders dan met een mobiele telefoon, zoals met een computer of als router;
  2. gebruik met meer dan een randapparaat tegelijkertijd (router);
  3. langdurig openstaan van verbindingen (babyfoon, gebruik als router), continue of vrijwel continue gebruik;
  4. gebruik voor commerciële doeleinden zoals doorverkoop van de Dienst, dan wel het draaien van een mail-, web- game-, chat-, file- of andere serverdienst op het betreffende randapparaat;
  5. gebruik voor andere dan persoonlijke of privé doeleinden, dan wel, bij Aanbiedingsvormen die zijn gericht op zakelijk gebruik, gebruik voor ander dan regulier zakelijk gebruik;
  6. indien dit bij een Aanbiedingsvorm is vermeld: gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers;
  7. gebruik dat anderszins in strijd is met het bepaalde in dit artikel. indien Qvita constateert dat sprake is van niet-redelijk gebruik van een Dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de Dienst al dan niet tijdelijk op te schorten, de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van de Dienst al dan niet tijdelijk te beperken (bijvoorbeeld door het beperken van de geleverde snelheid bij een Datadienst), of – bij herhaald onredelijk gebruik – de overeenkomst voor de Dienst te ontbinden. Op haar internetsite zal Qvita nadere voorbeelden geven van niet-redelijk gebruik, in combinatie met de maatregelen die bij het betreffende gebruik getroffen zullen worden.
 6. De Contractant staat er voor in dat hij over de intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten beschikt, die benodigd zijn voor het gebruik van een Contentdienst.
 7. De Contractant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat dit strafbaar of jegens Qvita of derden onrechtmatig is. in het bijzonder staat de Contractant er voor in dat via of met behulp van de Aansluiting, noch hijzelf, noch een Eindgebruiker:
  1. (computer)-virussen zal verspreiden of toegangsprivileges zal misbruiken.
  2. beveiligingen zal doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het Qvita platform zijn gekoppeld, zal doen stagneren of enige poging daartoe zal ondernemen.
  3. gegevens van een derde zonder diens toestemming zal veranderen of onbruikbaar zal maken, noch gegevens aan gegevens van een derde zal toevoegen zonder toestemming van deze derde.
  4. ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud zal (doen) verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar zal maken.
  5. zich (misleidend) uit zal geven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming.
  6. Content diensten in of vanuit andere landen zal gebruiken in strijd met de aldaar toepasselijke wet- en regelgeving.
  7. in strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een Content dienst of ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden. De Contractant zal eventuele aanvullingen op deze voorschriften, zoals door Qvita aangeven op haar internetsite, naleven en regelmatig raadplegen.
 8. In aanvulling op hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald geldt in het bijzonder ten aanzien van Content diensten, gelet op de aard van de dienstverlening en de gebruikte technologie, het navolgende:
  1. Qvita staat niet in voor het slagen van transacties die (mede) worden verricht met behulp van een Content dienst.
  2. Qvita staat niet in voor de consequenties van de opslag van berichten of informatie door de Contractant, al dan niet in of met behulp van het geheugen van zijn Randapparaat, in het bijzonder ten aanzien van het mogelijk automatisch genereren van dataverkeer of het automatisch doorsturen, veranderen of verloren gaan van door de Contractant opgeslagen gegevens.

 

Artikel 7 Beveiligingscodes

 1. Qvita kan ten behoeve van het gebruik van, de toegang tot, of de betaling van vergoedingen voor Diensten en/ of Content diensten van derden gebruik maken van beveiligingscodes.
 2. De Contractant is verantwoordelijk voor het geheimhouden, het bewaren en beveiligen van de beveiligingscodes. De Contractant vrijwaart Qvita voor de gevolgen van elk gebruik van de beveiligingscodes door hemzelf of door derden.
 3. De Contractant dient Qvita onmiddellijk te informeren indien hij kennis heeft van onbevoegd gebruik van zijn beveiligingscode dan wel daarvan een ernstig vermoeden heeft. De Contractant kan Qvita tevens verzoeken om een beveiligingscode te blokkeren, indien en voor zover dit in een specifieke Aanbiedingsvorm is aangegeven.
 4. Indien Qvita kennis draagt van onbevoegd gebruik van een beveiligingscode is zij gerechtigd deze tijdelijk of blijvend onbruikbaar te maken.

 

Artikel 8 Aanvullende Diensten

 1. Een Aanvullende Dienst kan slechts worden afgenomen indien Contractant beschikt over de voor de desbetreffende Aanvullende Dienst vereiste type Abonnement.
 2. Indien een Aanvullende Dienst in combinatie met een Abonnement wordt afgenomen is de minimale duur van de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst gelijk aan de periode vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst betreffende de Aanvullende Dienst tot het moment dat de minimumduur van het desbetreffende Abonnement verstrijkt.
 3. Tegen het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst inzake een Aanvullende Dienst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Ten aanzien van een opzegging zijn de artikelen 4.3, 4.4 en 4.5 van toepassing.
 4. Opzegging of ontbinding van een Overeenkomst inzake een Aanvullende Dienst heeft geen effect voor het desbetreffende Abonnement. Opzegging of ontbinding van een Abonnement betekent de automatische beëindiging van de Overeenkomsten inzake met de desbetreffende Aansluiting samenhangende Aanvullende Diensten.

 

Artikel 9 Content Diensten

 1. De toegang tot, het gebruik en/of de afname van Content door Contractant of Eindgebruiker op grond van een Content Dienst, leidt er niet toe dat enig op Content rustend intellectueel eigendomsrecht aan Contractant of Eindgebruiker wordt overgedragen.
 2. Contractant of Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht op de Content en is ermee bekend en accepteert dat voor dat gebruiksrecht aanvullende licentievoorwaarden kunnen gelden, al dan niet van derden.
 3. Contractant vrijwaart Qvita en stelt Qvita schadeloos voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Qvita of derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze voorwaarden of de Overeenkomst, van Content.
 4. Contractant erkent dat Qvita niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid draagt voor Content die ter beschikking wordt gesteld door een derde of voor Content Diensten die geleverd worden door derden. Contractant erkent verder dat de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van een Content Dienst, door Contractant zullen worden betaald via zijn Abonnement.
 5. Tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden is het Contractant en zijn Eindgebruikers niet toegestaan:
  1. de merken, logo’s en andere informatie of materialen van de Content te verwijderen, te wijzigen of zonder toestemming van de rechthebbende te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of anderszins aan derden ter beschikking te stellen; en/of zonder toestemming van de rechthebbende Content of enig onderdeel daarvan te kopiëren of op een drager op te slaan of op andere wijze inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten;
  2. aanduidingen omtrent het makerschap, de rechten, de rechthebbende, de herkomst of het vertrouwelijke karakter of enig andere verwijzing naar Qvita, die voorkomen in de Content te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 10 Tarieven

 1. De tarieven voor de geleverde Diensten zijn aan Qvita verschuldigd volgens het van toepassing geldende prijzen. De te betalen tarieven worden met BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.
 2. Het actuele Tarievenoverzicht wordt door Qvita bekend gemaakt, onder andere via de Qvita Internetsite en is tevens opvraagbaar via Qvita Klantenservice op telefoonnummer: 088 – 800 77 88, of Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda en bij verkooppunten van Qvita.
 3. Qvita heeft het recht tarieven eenzijdig te wijzigen. Indien dit op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen vereist is zal Qvita Contractant voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijziging informeren en indien van toepassing Contractant wijzen op het recht (het relevante deel van) de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door Qvita ontvangen te zijn. In geval van opzegging zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.
 4. Indien (tijdelijk) gebruik wordt gemaakt van een netwerk van een andere aanbieder van elektronische communicatiediensten, het geen voornamelijk buiten Nederland zal plaatsvinden, dan zal Contractant alle (bijzondere) kosten en toeslagen, die daarmee gepaard gaan, aan Qvita verschuldigd zijn. Hiertoe behoren ook de kosten van het accepteren of automatisch doorverbinden van een oproep, terwijl Contractant of Eindgebruiker zich buiten het bereik van het Qvita Platform bevindt.
 5. De gegevens van Qvita zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Alle tarieven zijn verschuldigd vanaf het moment van aangaan van een Overeenkomst.
 2. Contractant verleent Qvita voor ieder Abonnement een machtiging tot automatische incasso en staat
 3. in voor het kunnen incasseren door Qvita.
 4. Indien het betaalverleden van Contractant daartoe aanleiding geeft zal Contractant de verschuldigde
 5. bedragen op verzoek van Qvita daartoe op door Qvita aangegeven wijze voldoen. In een dergelijk geval kunnen Contractant daarmee gemoeide (al dan niet periodieke) kosten voor bijvoorbeeld een acceptgiro in rekening worden gebracht
 6. Indien tarieven niet voorafgaand aan het leveren van een Dienst worden betaald, brengt Qvita de verschuldigde kosten in beginsel maandelijks middels een factuur bij Contractant in rekening. Indien zich naar het oordeel van Qvita bijzondere omstandigheden voordoen, zoals de (tijdelijke) omvang van het (al dan niet rechtmatig) gebruik van de Aansluiting, mag Qvita tussentijdse facturen verzenden en/of (onmiddellijke) betaling verlangen.
 7. Betaling zal altijd moeten plaatsvinden binnen veertien dagen vanaf de datum van de factuur. Het moment waarop Qvita de betaling ontvangt, geldt als betalingsmoment.
 8. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen moeten binnen veertien dagen na de datum van de factuur schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda. Qvita zal geen beroep op overschrijding van deze termijn doen, indien de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn. Het indienen van een bezwaar zal de betalingsverplichting voor geleverde Diensten niet opschorten. Verrekening van onverschuldigd betaalde bedragen of opschorting van betaling is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qvita.
 9. In alle gevallen waarbij de bezwaren van Contractant tegen een factuur betrekking hebben op bedragen die door Qvita ten behoeve van een derde voor diensten en/of zaken van die derde via de factuur van Qvita in rekening worden gebracht, dienen de vragen over en bezwaren tegen deze bedragen uitsluitend bij de desbetreffende derde te worden ingediend. Het indienen van dergelijke bezwaren zal de betalingsverplichting van Contractant niet opschorten.
 10. Qvita mag de (administratie)kosten van onderzoek wegens de bezwaren op een factuur in rekening brengen, indien Contractant bij herhaling ten onrechte bezwaren heeft ingediend tegen facturen en Contractant desondanks de bezwaren handhaaft.
 11. Qvita mag naast de verschuldigde betaling aanvullende (administratie-) kosten in rekening brengen tot maximaal 25 euro inclusief BTW per gebeurtenis, indien een afgegeven machtiging tot automatische betaling wordt ingetrokken, of bij de uitoefening van de machtiging onvoldoende saldo aanwezig blijkt te zijn, of anderszins een geïncasseerde betaling door de bank wordt gestorneerd.

 

Artikel 12 Niet tijdige betaling

 1. Indien Qvita de verschuldigde betaling niet binnen de termijn genoemd in artikel 11.5 heeft ontvangen, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf datzelfde moment mag Qvita wettelijke rente in rekening brengen. Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden kosten (volgens het algemeen erkende deurwaarderstarief) voor rekening van Contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro.
 2. Qvita mag tot tijdelijke opschorting van het leveren van Diensten of definitieve buitengebruikstelling van de Aansluiting en ontbinding van een Overeenkomst overgaan, nadat Qvita Contractant een aanmaning heeft toegezonden en ondanks de daarin nader genoemde termijn niet aan de betalingsverplichting of andere aanwijzing is voldaan.

 

Artikel 13 Zekerheidstelling

 1. Qvita mag te allen tijde, gelet op haar bekende feiten en omstandigheden om haar moverende redenen, daaronder begrepen een (tijdelijk) bovengemiddeld gebruik van de Aansluiting door Contractant of Eindgebruiker, verzoeken dat binnen een door haar gestelde termijn vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid in de vorm van een voorschot of borgsom wordt verstrekt.
 2. De omvang van de in artikel 13.1 bedoelde vooruitbetaling of te verstrekken zekerheid zal een bedrag mogen betreffen van hetgeen Contractant in redelijkheid gedurende zes maanden in totaal verschuldigd zal worden.
 3. Een verstrekte borgsom kan nadat zich gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden geen betalingsproblemen hebben voorgedaan door Contractant worden teruggevorderd door middel van een schriftelijk verzoek daartoe aan: Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda.

 

Artikel 14 SIM kaart

 1. Qvita stelt aan Contractant per Aansluiting eenmalig één SIM kaart ter beschikking, tenzij anders overeengekomen, alsmede de daarbij behorende beveiligingscodes (zoals de zogenaamde PIN- en PUK-code).
 2. De SIM kaart blijft te allen tijde eigendom van Qvita.
 3. Contractant dient de SIM kaart en eventueel verstrekte toegangscodes zorgvuldig te beschermen
 4. tegen verlies, misbruik/onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. Ter voorkoming van onbevoegd gebruik adviseert Qvita Contractant de beveiligingscodes zoveel mogelijk geheim te houden, gescheiden te bewaren en verstandig te gebruiken.
 5. Indien de SIM kaart verloren is gegaan door verlies, diefstal of beschadiging, of indien Contractant of Eindgebruiker het vermoeden heeft van misbruik/onbevoegd gebruik van de SIM kaart of een toegangscode, dan dient Contractant Qvita om een onmiddellijke blokkering van de SIM kaart en/of de toegangscode te verzoeken op telefoonnummer 088 – 800 77 88. Qvita stelt het gebruik van de SIM kaart na een dergelijk verzoek terstond buiten werking, tenzij Qvita gerede twijfel heeft dat van deze mogelijkheid tot blokkeren misbruik wordt gemaakt.
 6. Alle kosten van (onbevoegd) gebruik van de SIM kaart, de Aansluiting en/of de Diensten komen geheel voor rekening en risico van Contractant tot het moment van melding aan Qvita en blokkering op de wijze genoemd in artikel 15.4.
 7. De kosten voor deblokkering of het verstrekken van een nieuwe SIM kaart zijn door Contractant verschuldigd.
 8. Indien Contractant of Eindgebruiker Randapparatuur heeft ontvangen waarop door of namens Qvita een zogenaamde ‘SIM-Lock’ is geplaatst, dan is het Contractant niet toegestaan de SIM-Lock te (laten) verwijderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qvita. Qvita kan aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding in verband met de bijdrage die Qvita (al dan niet via de dealer van Contractant) voor deze Randapparatuur ter beschikking heeft gesteld.
 9. Qvita is gerechtigd een aan de Contractant ter beschikking gestelde SIM kaart om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende SIM kaart. Qvita is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Contractant ter beschikking gestelde SIM kaart (op afstand) te wijzigen.
 10. Contractant dient de SIM kaart na beëindiging van het Abonnement aan Qvita te retourneren, of na schriftelijke aanwijzing van Qvita te vernietigen.

 

Artikel 15 Nummer en nummerbehoud

 1. Qvita stelt aan Contractant voor het gebruik van de Aansluiting één of meer Nummers ter beschikking.
 2. Indien Contractant reeds één of meer Nummers in gebruik heeft, kan hij alleen bij het aangaan van een Overeenkomst een verzoek tot nummerbehoud bij Qvita indienen. Qvita zal het verzoek inwilligen, indien en zodra de (oude) overeenkomst met een aanbieder van Comfort & Zorgdiensten kan worden beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.
 3. Contractant zal ter uitvoering van een verzoek tot nummerbehoud de aanwijzingen van Qvita opvolgen. Qvita mag een eenmalige vergoeding in rekening brengen voor het effectueren van het verzoek tot nummerbehoud.
 4. Contractant heeft jegens Qvita bij aanvang en einde van een Overeenkomst in beginsel, anders dan middels nummerbehoud, geen recht op één of meer bepaalde Nummers.
 5. Qvita mag een Nummer wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal nummerplan of een nummertoekenning door OPTA, alsmede wijzigingen in een Dienst of het Qvita Platform, of andere gevallen die een nummerwijziging redelijkerwijs noodzakelijk maken.
 6. Qvita zal een nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan twee maanden nadat de wijziging bekend is gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. Qvita is niet aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit een wijziging van één of meer Nummers.

 

Artikel 16 Buiten gebruikstelling van de Aansluiting

 1. Qvita mag de Aansluiting of het leveren van één of meer Diensten (tijdelijk en/of geheel of gedeeltelijk) blokkeren of buiten gebruik stellen, indien:
  1. door of namens Contractant een verzoek op grond van artikel 14.4 wordt gedaan en Qvita uit de haar bekende omstandigheden geen gronden heeft om het verzoek te weigeren;
  2. Contractant of Eindgebruiker een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Qvita niet nakomt;
  3. Qvita constateert dat in een beperkte periode een bovengemiddeld gebruik van de Aansluiting wordt gemaakt met daarmee gepaard gaande hoge kosten en Contractant niet onmiddellijk – op verzoek van Qvita – tot betaling of het stellen van zekerheid als bedoeld in artikel 11 en/of 13 overgaat. Qvita zal Contractant over een blokkade of buitendienststelling voorafgaand informeren, mits dit redelijkerwijs mogelijk is. Qvita gaat alleen op schriftelijk verzoek van Contractant tot herstel van de dienstverlening over, nadat Contractant binnen een door Qvita gestelde termijn de openstaande verplichtingen volledig is nagekomen. Qvita mag voor het opnieuw in dienst stellen van de Aansluiting heraansluitkosten in rekening brengen.
 2. Gedurende de termijn van (tijdelijke) buiten gebruikstelling van de Aansluiting blijft Contractant verplicht tot betaling van de vaste periodieke kosten en toeslagen voor de duur van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 Persoons- en Verkeersgegevens

 1. De Abonnee machtigt Qvita om gegevens te verstrekken aan derden ten behoeve van een zorgvuldige en adequate uitoefening van hun taken over deze gegevens moeten beschikken. Dit betreft in ieder geval:
  1. de zorgcentrale of zorgorganisatie die de alarmafhandeling uitvoert;
  2. het sleuteladres of de hulpverlener / hulpverlenende instelling die de alarmopvolging leveren.

De abonnee gaat ermee akkoord dat de zorgcentrale een rapport van meldingen en ondernomen acties verschaft aan Qvita en aan de betrokken hulpverlenende instellingen, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.

 1. Qvita heeft de verwerking van Persoons- en Verkeersgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Qvita verwerkt Persoons- en Verkeersgegevens van Contractant en Eindgebruiker binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals nader omschreven in de meest recente versie van het ‘Privacy statement’ (zie: www.qvita.nl). Het Privacy statement is ook kosteloos op te vragen bij Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda.
 2. Qvita verwerkt Persoonsgegevens, waaronder Verkeersgegevens, voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, betalingen voor inter-connectie en bijzondere toegang, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, verkeersbeheer, informatie aan Contractant over de eigen Verkeersgegevens, informatie aan alarmdiensten en voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden. Met uitzondering van Verkeersgegevens worden Persoonsgegevens ook verwerkt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot Diensten en andere diensten van Qvita en/of diensten van derden die te maken hebben met de Diensten.
 3. Sommige Diensten maken gebruik van Locatiegegevens. Met uitzondering van het opstellen van facturen zullen Locatiegegevens betreffende Contractant of diens Eindgebruikers slechts worden verwerkt door Qvita, waaronder ter beschikking stellen aan derden, indien Contractant daar mee in heeft gestemd, bijvoorbeeld door een Dienst af te nemen die gericht is op de verwerking van Locatiegegevens.
 4. Indien uit een door Qvita uitgevoerd onderzoek het vermoeden volgt dat Contractant of diens Eindgebruikers hinderlijke of kwaadwillige communicatie hebben gericht tegen een abonnee van Qvita of een andere operator, is het Qvita toegestaan om het Nummer van Contractant alsmede de naam, het adres en de woonplaats van Contractant te verstrekken aan de getroffen abonnee die daartoe een verzoek heeft ingediend. Qvita zal Contractant van een dergelijke verstrekking en mogelijk ook van het in te stellen onderzoek op de hoogte stellen.
 5. Indien Contractant een dienst van een derde afneemt, waarvoor deze derde dient te beschikken over de Persoonsgegevens, dan is Qvita niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van Persoonsgegevens door deze derde.
 6. Qvita mag een bestand aanleggen met Persoonsgegevens van Contractanten die niet aan hun (betalings-) verplichtingen hebben voldaan en van wie de Aansluiting is afgesloten overeenkomstig artikel 16. Dit bestand is bestemd voor gebruik door Qvita in het kader van de acceptatie van aanvragen voor Comfort & Zorgdiensten. Contractant kan verzoeken om informatie of bezwaar tegen de wijze waarop hij is opgenomen indienen bij: Qvita, Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda.
 7. Contractant en Eindgebruiker hebben een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hen verwerkte Persoonsgegevens. Qvita kan voor een inzage en of het doorvoeren van correcties alsmede voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijke maximum.
 8. Contractant en/of Eindgebruiker kunnen de bezwaren tegen verwerking van Persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan: Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda
 9. Contractant zal zijn Eindgebruikers vooraf informeren over de verwerking van gegevens als omschreven in dit artikel.

 

Artikel 18 Verplichtingen Contractant en Eindgebruiker

 1. Contractant staat in voor het normaal gebruik van de Aansluiting(en) en de SIM kaart en voor het gebruik van Diensten van Qvita en derden, zoals Qvita en deze aanbieders die Diensten naar redelijke maatstaven hebben bedoeld en beogen. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de Diensten, de SIM kaart, Zaken en de Aansluiting.
 2. Contractant laat na, noch stelt anderen (waaronder Eindgebruikers) in staat, de Aansluiting(en) of Diensten aan te wenden voor een ander gebruik (-spatroon) en doel dan Qvita heeft beoogd met de door haar aangeboden Diensten, door welke wijze ook, daaronder mede begrepen het ‘plagen’, ‘spammen’, of anderszins lastig vallen, beledigen, kwetsen of overlast veroorzaken, het op grote schaal tot stand (doen) brengen van verbindingen met koopnummers (090x-nummers) en/of – diensten, het plegen van strafbare feiten en het onrechtmatig verwijderen van de ‘SIM-Lock’.
 3. Contractant laat na zaken aan te wenden voor het gebruik van de Aansluiting op het Qvita Platform, of netwerken van andere aanbieders van elektronische communicatiediensten, die niet voldoen aan de daartoe gestelde wettelijke eisen. Contractant zal uitsluitend gebruik maken van Randapparatuur die behoren tot de typen Randapparatuur waarvan Qvita heeft aangegeven, al dan niet op de Qvita Internetsite, dat deze typen toegestaan zijn voor de desbetreffende Diensten.
 4. Indien Qvita aan Contractant of Eindgebruiker aanwijzingen geeft, in verband met ondervonden overlast of schade door het gebruik van de Aansluiting, of de daarvoor gebruikte Zaken, dan dient Contractant deze op te volgen of er voor te zorgen dat Eindgebruiker deze opvolgt. De eigen schade als gevolg van een dergelijke aanwijzing komt voor rekening van Contractant.
 5. Contractant mag zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van Qvita aan een derde overdragen.
 6. Contractant vrijwaart Qvita tegen alle aanspraken op vergoedingen van schade, die derden (waaronder Eindgebruikers) op enigerlei wijze zouden kunnen instellen op grond van schending van de verplichtingen uit een Overeenkomst.
 7. Contractant zal wijzigingen van adres en andere Persoonsgegevens, inclusief de gegevens van Eindgebruikers, uiterlijk veertien dagen voor ingang van de wijziging melden aan Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda. Alle gevolgen, die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van Contractant.
 8. Contractant staat er voor in dat zijn Eindgebruikers bepalingen als opgenomen in dit artikel na zullen leven.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Qvita is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst of het gebruik van een Dienst. De aansprakelijkheid van Qvita uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het opnieuw verrichten van ondeugdelijk bevonden Diensten dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke Diensten in rekening gebrachte bedrag.
 2. Qvita is alleen aansprakelijk voor directe schade van Contractant – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving – ontstaan door een aan Qvita toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatig handelen of nalaten door Qvita tot ten hoogste het in rekening gebrachte bedrag. Contractant dient Qvita in de gelegenheid te stellen betaling van schadevergoeding te voorkomen, door haar binnen een redelijke termijn de gevolgen van gemaakte fouten voor eigen rekening teniet te laten doen. Indien Contractant Qvita hiertoe niet in de gelegenheid stelt, vervalt zijn recht op schadevergoeding.
 3. Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals andere aanbieders van telecommunicatienetwerken of -diensten, waaronder mede begrepen informatie-, content- of sms- diensten, zijn niet aan Qvita toerekenbaar.
 4. Qvita sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd in artikel 19 uit.
 5. Contractant en/of Eindgebruiker dienen Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, van opgetreden schade schriftelijk op de hoogte te stellen. Qvita behoeft schade die niet schriftelijk binnen deze termijn is gemeld niet te vergoeden, tenzij Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige en/of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet verlangd kon worden.
 6. Qvita zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in artikel 19, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Qvita of haar management of indien de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.
 7. De Klant is aansprakelijk voor de schade die Qvita lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van de Klant in strijd met de Algemene Voorwaarden.
 8. De klant vrijwaart Qvita tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Qvita zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Klant is gemaakt van zijn of haar Aansluiting, voor wat de inhoud van door hem of haar over de Aansluiting verzonden informatie betreft.

 

Artikel 20 Klachten en Geschillen

 1. Contractant dient klachten of geschillen altijd in eerste instantie schriftelijk in te dienen bij Qvita, afdeling Klantenservice, Postbus 3398, 4800 DJ Breda met vermelding van het Nummer van de Aansluiting of via het e-mail adres klantenservice@qvita.nl.
 2. Qvita zal de klacht binnen dertig dagen door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoorden. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal Qvita aan de klager kenbaar maken binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
 3. Alleen Consumenten, kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag. De Geschillencommissie stelt als voorwaarde dat de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.1 schriftelijk is ingediend bij Qvita.
 4. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Qvita, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 20.2 had moeten worden gereageerd, kan de klager het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
 5. Qvita kan er voor kiezen een geschil omtrent de nakoming door een Consument van de Overeenkomst aan de Geschillencommissie voor te leggen. In dat geval moet Contractant zich binnen vijf weken schriftelijk uitspreken of deze daarmee akkoord gaat, alsmede dat hij zal voldoen aan de eisen die de Geschillencommissie stelt aan Contractant voor het in behandeling nemen van de klacht. Indien Contractant niet instemt met beslechting door de Geschillencommissie of niet voldoet aan de gestelde eisen voor behandeling zal het geschil aan de gewone rechter worden voorgelegd.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
 7. geldende reglement, dat bij haar opvraagbaar is. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Indien Contractant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie dan is hij voor de behandeling van dat geschil een vergoeding verschuldigd.
 8. Contractant kan een geschil ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijk rechter. Qvita is aan deze keuze gebonden.

 

Artikel 21 Alarm apparatuur

 1. Voor aflevering van de alarm apparatuur zal Qvita indien van toepassing zorgdragen voor:
  1. Opname van de Abonnee in het bestand van de zorgcentrale/zorginstelling
  2. Het aanmaken van de toegang tot het klantportaal
  3. Het maken van een proefmelding
 2. De Abonnee dient de apparatuur als een goed huisvader te beheren. Eventuele reparaties welke verricht moeten worden bij beschadiging door oneigenlijk gebruik of vervangingen bij verlies of diefstal zijn voor rekening van de abonnee.
 3. Kosten die voortvloeien uit onderstaande punten komen altijd voor rekening van de abonnee:
  1. onjuiste reparaties of onderhoud door een derde, die niet in opdracht van Qvita handelt;
  2. het gebruik van de alarmapparatuur door de abonnee of een derde anders dan waarvoor het is bestemd;
  3. opzet of nalatigheid van de abonnee of een derde.
 4. Qvita draagt in geval van huur zorg voor onderhoud, reparaties en / of vervanging van (delen) van de alarmapparatuur. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Qvita, tenzij lid 3 van toepassing is.